Εναέρια φωτογραφία του εργοστασίου στο Mjölby

Το ταξίδι μας προς τις μηδενικές εκπομπές

Η διακοπή της υπερθέρμανσης του πλανήτη και η σταθεροποίηση του κλίματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις. Δεν είναι πλέον αρκετή η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων που μειώνουν τις περιβαλλοντικές βλάβες. Αντιθέτως, τα επιχειρηματικά μοντέλα κρίνονται από τους επενδυτές και τους πελάτες για την συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπως η καθαρή ενέργεια και η δράση για το κλίμα.

Το ταξίδι της Toyota

Η Toyota Industries Corporation (TICO) ξεκίνησε αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι πριν από 25 χρόνια. Η Toyota Material Handling Europe έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της αλλαγής εντός της βιομηχανίας, το μέλλον της οποίας θα είναι απαλλαγμένο από άνθρακα. H Toyota Material Handling έχει πλέον δεσμευτεί δημοσίως να επιτύχει την απαλλαγή από τον άνθρακα μέχρι το 2030 στο πλαίσιο των δικών της δραστηριοτήτων.

Αυτός ο στόχος μηδενικών εκπομπών υποστηρίζεται από το περιβαλλοντικό όραμα της Toyota Industries Corporation (TICO) του 2050 και το έκτο περιβαλλονντικό σχέδιο δράσης, το οποίο είναι ένας φιλόδοξος χάρτης για την αλλαγή του κλίματος. Η ενεργειακή πολιτική συμμορφώνεται επίσης με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση και με την εθνική νομοθεσία σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Ενεργειακή πολιτική

Ως απάντηση, η Toyota Material Handling Europe έχει θεσπίσει μία ενεργειακή πολιτική η οποία συνοψίζει τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων, όπως οι πελάτες, οι ιδιοκτήτες και οι ρυθμιστικές αρχές. Καθένας με υψηλές αλλά διαφορετικές προσδοκίες, οι οποίες συνοψίζονται με σαφή τρόπο σε αυτό τον χάρτη για τους ηγέτες κάθε τοπικής εταιρείας της Toyota Material Handling που θα ακολουθήσουν και θα προσαρμόσουν την ενεργειακή στρατηγική τους εντός της εταιρείας.

Η ενεργειακή πολιτική της Toyota Material Handling βασίζεται σε 3 πυλώνες και στόχους για το 2030:

  • Καθαρές μηδενικές εκπομπές από τις δικές τους δραστηριότητες, με ορόσημα την ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού άνθρακα έως το 2021 και πιστοποίηση ISO 50001 για όλες τις εταιρείες έως το 2025.
  • Χαρτογράφηση των εκπομπών στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και συνεργασία με τους προμηθευτές για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων χαμηλών εκπομπών διοξειδιου του άνθρακα.
  • Ανάπτυξη πλήρους φάσματος προϊόντων και λύσεων μηδενικού άνθρακα έως το 2030, με σκοπό όλες οι λύσεις που λειτουργούν στις τοποθεσίες πελατών  να έχουν μηδενικό άνθρακα μέχρι το 2050.

"Η βιομηχανία του μέλλοντος θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα, έτσι ως Toyota αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο στην μεταμόρφωση της βιομηχανίας μας. Το επόμενο ορόσημο μας είναι να απαλλαγούμε πλήρως απο τον άνθρακα μέχρι το 2030 στις δικές μας επιχειρήσεις."

-Tom Schalenbourg, Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης στην Toyota Material Handling Europe

Εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής

Στόχος της Toyota Material Handling Europe είναι να έχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε ολόκληρη την επιχείρηση μέχρι το 2050. Ένας από τους τρόπους επίτευξης μηδενικών εκπομπών άνθρακα είναι η πιστοποίηση ISO50001 σε όλες τις ευρωπαικές εταιρείες. Κάθε σύστημα ISO αποτελεί επίσημη δέσμευση για την εφαρμογή μίας προσέγγισης συνεχούν βελτίωσης (Kaizen) και στην περίπτωση του ISO50001 η έμφαση δίνεται στην ενεργειακή απόδοση. Η χρήση λιγότερης ενέργειας για την παραγωγή του ίδιο έργου της επιχείρησης συμβάλλει στη μείωση του κόστους και δημιουργεί την ευκαιρία για επενδύσεις για ταχύτερη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Το ISO50001 είναι ένα σύστημα διαχείρησης που ξεκινά με ενεργειακό έλεγχο από εξωτερικά μέρη και εντοπίζει ευκαιρίες όπως η μετάβαση σε φωτισμό LED, αυτοματοποίηση, οικολογική οδήγηση κλπ. Ζητήθηκε από κάθε τοπική εταιρεία να συντάξει έκθεση με προτεραιότητες, η οποία αποτελεί την βάση για ένα σχέδιο δράσης με έργα για την επίτευξη της πιστοποίησης με βάσει τον ενεργειακό τους έλεγχο. Τα έργα θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς και οι πολιτικές να επικαιροποιούνται βάσει αυτών, σύμφωνα με την προσεγγιση PDCA (σχέδιο, εκτέλεση, έλεχγος, πράξη). Ένα παράδειγμα αυτού μπορεί να είναι η εφαρμογή των 5S στα βαν συντήρησης  και με αυτό τον τρόπο να μειωθεί το βάρος και η συνακόλουθη απώλεια ενέργειας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μετάβαση σε ένα κτίριο με βαθμολογία Α προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές.

Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για την μείωση της σπατάλης ενέργειας εκτός από το ISO50001. Μία από αυτές που έχει στεφθεί με επιτυχία στο πλαίσιο της Toyota Material Handling Europe είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ των τοπικών εταιρειών: συλλέγοντας την ενεργειακή απόδοση από κάθε εταιρεία και υποβάλλοντας την σε ετήσια βάση. Αυτό δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες να κοιτάξουν την κατανάλωση τους και να εξετάσουν τις ευκαιρίες για βελτιώσεις.

Το Σουηδικό εργοστάσιο φτάνει πρώτο τις μηδενικές εκπομπές

Παρά το ιστορικό χαμηλό επίπεδο των τιμών του πετρελαίου, οι τιμές της ενέργειας ενδέχεται να μην μειωθούν πολύ κατά την διάρκεια της κρίσης που προκλήθηκε από την τρέχουσα πανδημία. Θα μπορούσαν μάλιστα να αυξηθούν ακόμη περισσότερο καθώς οι κυβερνήσεις που αναζητούν μετρητά και μία πράσινη λύση στην κρίση μπορεί να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τους φόρους επί της ενέργειας. Δυστυχώς, για όλους εκτός από μερικές βιομηχανίες, η ενέργεια και άλλα θέματα κλίματος δεν είναι τόσο σημαντικά όσο οι άλλοι παράγοντες κόστους, παρόλο που οι επιχειρήσεις πρέπει να το προωθήσουν ως πρόγραμμα υψηλής προτεραιότητας. Εντός της Ευρώπης, οι ρυθμιστικές αρχές σε κάθε περιοχή έχουν τον δικό τους τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η βόρεια Ευρώπη φαίνεται να ηγείται, δημιουργώντας έναν ισχυρό συνασπισμό μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας για να θέσει φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας που υπερβαίνουν την νομική συμμόρφωση.

Από τον Αύγουστο του 2019, η Toyota Material Handling Manufacturing Sweden (με έδρα το Mjölby) έχει αναγνωριστεί ως εργοστάσιο χωρίς αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο εκπέμπει μηδενικό CO2 και χρησιμοποιεί μόνο πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, τηλεθέρμανση και υγρό βιοαέριο. Αυτό κατέστη δυνατό με τη μετάβαση από το LPG στο LBG. Το εργοστάσιο στο Mjölby είναι η πρώτη εταιρεία εντός της Toyota Material Handling Europe που επιτυγχάνει  μηδενικές εκπομπές, με την ελπίδα να ακολουθήσουν και σύντομα και οι υπόλοιπες εταιρείες. Ως εκ τούτου, η Toyota Industries Corporation (TICO) χορήγησε στο εργοστάσιο το ετήσιο βραβείο περιβαλλοντικής αριστείας του ομίλου TICO για την επίτευξη του έργου.

Η διευθυντική ομάδα του εργοστασίου και όλοι οι υπάλληλοι ήταν μαζί για πετύχουν το στόχο τους και είχαν σαφείς προσδοκίες για το έργο, πιστεύοντας ακράδαντα στα θετικά αποτελέσματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα ομαλό σχέδιο που απαιτούσε μόνο ορισμένες τεχνικές προσαρμογές για να λειτουργήσουν οι περιοχές βαφής με βιοαέριο.

"Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες, και να προσπαθούμε συνεχώς (Kaizen) να πάμε καλύτερα τόσο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στον τομέα των μεταφορών και σε άλλες πτυχές"

-Maria Välitalo, Διευθύντρια Αειφορίας στην Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

Άλλα έργα ενεργειακής απόδοσης

Το εργοστάσιο στο Mjölby σχεδιάζει επίσης να επιτύχει την πιστοποίηση ISO50001 μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό θα απαιτήσει μια εκτενή χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο το εργοστάσιο μπορεί να εξοικονομήσει ακόμη περισσότερα από την ενέργεια σε άλλες πτυχές. Θα πρέπει να καθοριστεί ποιες αλλαγές μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, ποιες ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν στην συνέχεια και να τεθούν ορισμένοι σαφείς και συγκεκριμένοι στόχοι.

Ένα άλλο έργο στο οποίο επενδύει το Σουηδικό εργοστάσιο είναι η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στην οροφή του κτιρίου. Αν και αυτό δεν θα συμβάλει τόσο πολύ στην απαλλαγή από τον άνθρακα όσο η μετάβαση στο βιοαέριο, καθώς ήδη χρησιμοποιείται πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, είναι ένας τρόπος για να μειωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως και πολλές άλλες επενδύσεις, η επίτευξη μηδενικών εκπομπών ήταν μεγάλο κέρδος τόσο για το περιβάλλον όσο και για την εταιρεία. "Ήταν ένα μεγάλο έργο αλλά όχι αδύνατο να εφαρμοστεί, και στην πραγματικότητα πήγε πολύ ομαλά. Είμαστε από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Σουηδία που χρησιμοποιούν υγρό βιοαέριο με αυτό τον τρόπο, και δείχνοντας πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία ενός μεγάλου εργοστασίου, ελπίζουμε ότι μπορούμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα και σε άλλες επιχειρήσεις," αναφέρει η Μαρία.

"Όπως και στις περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, η πρόκληση είναι ότι μόνο ένα μικρό μέρος των εκπομπών μας βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο μας. Το υπόλοιπο 80% προέρχεται από την χρήση του εξοπλισμού μας και το 15% από τις δραστηριότητες των προμηθευτών μας. Ενθαρρύνοντας τους προμηθευτές, τους πελάτες και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους να στραφούν στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, μπορούμε να αρχίσουμε να μειώνουμε τις μεγαλύτερες εκπομπές μας. Επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές στο Σουηδικό εργοστάσιο μας, στοχεύουμε να ηγηθούμε παραδειγματικά".

-Tom Schalenbourg, Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης στην Toyota Material Handling Europe

 

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για την Toyota Material Handling είναι η δράση για την ενσωμάτωση της νέας ενεργειακής πολιτικής. Με ισχυρή δέσμευση από όλους αυτό μπορεί να γίνει  πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η πλήρης διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού σχετικά με όλες τις πτυχές που αφορούν την ενέργεια και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης εξοπλισμού των πελατών ως επόμενο βήμα.

Διαβάστε περισσότερα για την έκθεση βιωσιμότητας εδώ